Extra Info
Vragen & Advies
[ma-vr] [9:00-17:00]

Bedrukken/Borduren

Bedrukken
Borduren

Offerte aanvragen

Algemene informatie:

Bedrijfs-kleding.nl
Stevinstraat 12
1704 RN Heerhugowaard
info@bedrijfs-kleding.nl

BTW: NL 851626610b01
K.V.K nr: 55253164

ABN AMRO Bank The Netherlands
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL29ABNA0423222678

Algemeen: 072-56 23 955
Verkoop: 072-56 00 130
Fax: 072-56 23 954

Bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:00

Keurmerk

Qshops Bedrijfs-kleding.nl

Betaling

Vooruitbetalen
iDEAL
Creditcard
Paypal
Rembours
Op factuur?

Verzenden & Retourneren

Retour Voorwaarden
Retour Aanmelden

F.A.Q.
Let op wij leveren alleen aan bedrijven. (Bent u particulier? Dan leveren we alleen als u akkoord gaat met onze b2b voorwaarden.)


Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'bedrijfs-kleding.nl': de besloten vennootschap ‘Mien BV', gevestigd te Heerhugowaard aan het adres Stevinstraat 12 te Heerhugowaard (1704RN) die onder meer handelt onder de handelsnaam: Mien BV;
'Klant': een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep (consument) of bedrijf met wie bedrijfs-kleding.nl een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; 'Dienst(en)': de ingevolge de tussen bedrijfs-kleding.nl en de Klant gesloten overeenkomst door bedrijfs-kleding.nl te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
'Aanbod': elk door bedrijfs-kleding.nl aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
'Overeenkomst': elke tussen bedrijfs-kleding.nl en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan bedrijfs-kleding.nl gehouden is één of meer Diensten te leveren;
'Algemene Voorwaarden': de onderhavige door bedrijfs-kleding.nl gehanteerde algemene voorwaarden;
'Code': een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
RMA nummer : een combinatie van letters en/of cijfers die door bedrijfs-kleding.nl wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen bedrijfs-kleding.nl en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen bedrijfs-kleding.nl en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 3 Opdracht

3.1
De Klant is ten opzichte van bedrijfs-kleding.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij bedrijfs-kleding.nl dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door bedrijfs-kleding.nl geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. bedrijfs-kleding.nl kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. bedrijfs-kleding.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3
bedrijfs-kleding.nl is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. bedrijfs-kleding.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan bedrijfs-kleding.nl schade lijdt, dient de Klant bedrijfs-kleding.nl hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, bedrijfs-kleding.nl onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.


Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door bedrijfs-kleding.nl verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat bedrijfs-kleding.nl de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat bedrijfs-kleding.nl de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4.
De orderbevestiging van bedrijfs-kleding.nl is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

4.5.
Bij het plaatsen van de order op bedrijfs-kleding.nl accepteert de klant de algemene voorwaarden in de hoedanigheid van een zakelijke partij.


Artikel 5 Prijs


5.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, in Euro's en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is Bedrijfs-kleding.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door Bedrijfs-kleding.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt heeft de consument geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden prijzen die zijn bevestigd gehanteerd.


Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door bedrijfs-kleding.nl aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.


Artikel 7 Levering


7.1 Kosten
bedrijfs-kleding.nl levert af magazijn Heerhugowaard, inclusief verpakking voorzover het geen bulk/OEM artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

7.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door bedrijfs-kleding.nl aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking

bedrijfs-kleding.nl heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen
Alle door Bedrijfs-kleding.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bedrijfs-kleding.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering zal Bedrijfs-kleding.nl de consument hier tijdig van op de hoogte stellen. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft de consument het recht op ontbinding van de overeenkomst. In overleg kan de consument ook kiezen voor een nieuw te bepalen levertijd. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijke, doch binnen de wettelijke termijn van 30 dagen gecrediteerd worden.


7.5 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade bedrijfs-kleding.nl binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van bedrijfs-kleding.nl beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door bedrijfs-kleding.nl geaccepteerd.

7.6 Annulering
Bestellingen kunnen geannuleerd worden mits Klant de betreffende bestelling annuleert minimaal 24 uur voordat de verwachte verzenddatum aan Klant wordt gegeven. Eventuele transactiekosten zullen worden ingehouden.
Indien Klant bestelling wenst te annuleren binnen 14 dagen nádat de verwachte verzenddatum  aan Klant is gegeven, zullen annuleringskosten worden ingehouden ad 10% van het totaalbedrag van de bestelling. 

7.7 Weigering/annulering zending onder rembours 
Indien Klant een door de postbezorger aangeboden zending onder rembours weigert, zal bedrijfs-kleding.nl Klant een nieuwe factuur doen toekomen waarbij de totaalprijs is verhoogd met E.20 voor administratiekosten en de geldende wettelijke rente.
Tevens zullen deze kosten in rekening gebracht worden indien Klant de order annuleert nádat de postbezorger de zending onder rembours heeft aangeboden.
Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.


Artikel 9 Betaling, verzuimen van betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop bedrijfs-kleding.nl de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer bedrijfs-kleding.nl over die betaling kan beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten. 

9.2 Verzuimen van betaling
Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer bedrijfs-kleding.nl andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft bedrijfs-kleding.nl het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Bij verzuim maakt bedrijfs-kleding aanspraak op alle redelijke kosten ter verkrijging van de vordering buiten rechte en zal er tevens aanspraak gemaakt worden op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. De invorderingskosten worden vastgesteld op in ieder geval 5% van de hoofdsom met een minimum van E.15. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door bedrijfs-kleding.nl betwist wordt of rechtsgeldig is. Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van bedrijfs-kleding.nl op Klant, wordt bedrijfs-kleding.nl de volgende bescherming geboden: bedrijfs-kleding.nl behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van bedrijfs-kleding.nl door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op bedrijfs-kleding.nl overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van bedrijfs-kleding.nl.

Indien de (mede-) eigendom van bedrijfs-kleding.nl door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op bedrijfs-kleding.nl overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van bedrijfs-kleding.nl.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant bedrijfs-kleding.nl daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van bedrijfs-kleding.nl te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop bedrijfs-kleding.nl eigendomsvoorbehoud rust dient bedrijfs-kleding.nl onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft bedrijfs-kleding.nl het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van bedrijfs-kleding.nl, evenals de verpanding door bedrijfs-kleding.nl van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden bedrijfs-kleding.nl ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door bedrijfs-kleding.nl aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan bedrijfs-kleding.nl overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van bedrijfs-kleding.nl, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door bedrijfs-kleding.nl geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens bedrijfs-kleding.nl nakomt.


11. Ruilen, retourneren en reclameren 

11.1 : Retournering via transport van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Bedrijfs-kleding.nl U dient eerst de retourzending te melden voordat u een product retourneert.
11.2 : Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt.
11.3 : Producten kunnen alleen geruild worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.
11.4 : Op maat gemaakte artikelen vallen niet onder de regeling retouneren. Alle producten die bedrukt of geborduurd zijn kunnen niet retour, kleding dat door ons is voorzien van emblemen zoals beveiligings-emblemen zijn ook op maat gemaakte artikelen.
11.5 : Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden.
11.6 : Te ruilen producten moeten in de originele verpakking zitten, deze verpakking moet in onbeschadigde staat verkeren.
11.7 : Indien uw product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt er door Bedrijfs-kleding.nl een nieuw exemplaar verstuurd binnen een vooraf gestelde termijn.
Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. U bent niet verplicht om dit product te accepteren.
11.8 : Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.
11.9 : Volgens de wet kopen op afstand, kunt u het aankoopbedrag retour ontvangen indien het product binnen zeven (7) dagen na ontvangst retour gestuurd is. Dit geldt echter niet voor op maat samengestelde producten die als maatwerk zijn verkocht.
11.10 : De verzendkosten van de door ons verkeerd geleverde producten wordt vergoed waarbij ongefrankeerde pakketten niet worden vergoed.
11.10a : De vergoeding bedraagt EUR 6.75 .
11.11 : Indien u het product [met inachtneming van bovengenoemde bepalingen] binnen zeven dagen retourneert, vergoeden wij het volledige aankoopbedrag van het betreffende product . Indien u álle producten van uw order [met inachtneming van bovengenoemde bepalingen] binnen zeven dagen retourneert, vergoeden wij het  totale aankoopbedrag vermindert met de door ons gemaakte verzendkosten. De vergoedingsregeling geldt niet voor bedrukte en/of op maat gemaakte producten.
11.12 : De kosten van het terugzenden van het betreffende product zijn voor rekening van Klant.

Artikel 12 Garantie

bedrijfs-kleding.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie
Met betrekking tot producten van derden is bedrijfs-kleding.nl tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.
De garantie periode bedraagt 30 dagen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van bedrijfs-kleding.nl.

Iedere aansprakelijkheid van bedrijfs-kleding.nl wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van bedrijfs-kleding.nl is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.


Artikel 14 Adviezen, aanwijzingen en informatie

bedrijfs-kleding.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door bedrijfs-kleding.nl geleverde goederen wordt gegeven.


Artikel 15 Herroepingsrecht


15.1
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten, software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonaliseerde producten. 

15.2

De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van bedrijfs-kleding.nl te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

15.3
Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt bedrijfs-kleding.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.


Artikel 16 Intellectuele eigendom


Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van bedrijfs-kleding.nl of eigendom van de leverancier(s) van bedrijfs-kleding.nl. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van bedrijfs-kleding.nl is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.


Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens

bedrijfs-kleding.nl deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.


Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen bedrijfs-kleding.nl en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Alkmaar de plaats van nakoming. bedrijfs-kleding.nl behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 19 Voorwaarden spoedorder

19.1         Onder spoedorder wordt verstaan, een geaccepteerde opdracht tussen bedrijfs-kleding.nl en klant die om welke reden dan ook binnen de normale doorlooptijd zal worden afgeleverd. De aanduiding „spoedorder” kent, ten opzichte van de overige orders, een hogere prioriteit toe aan de betreffende order. De aanduiding “spoedorder” houdt géén garantie in van een gewenste ontvangstdatum door klant.

19.2         De afhandelingskosten voor het uitleveren van een spoedorder zijn niet discutabel, geheel voor rekening van klant en zullen voorafgaand de opdracht door bedrijfs-kleding.nl aan klant medegedeeld worden.

19.3         De verzendkosten voor het uitleveren van een spoedorder zijn niet discutabel, geheel voor rekening van klant en zullen voorafgaand de opdracht door bedrijfs-kleding.nl aan klant medegedeeld worden.

19.4         De spoedorder wordt aan het postbedrijf overgedragen voor verzending zodra het totaalbedrag van de spoedorder is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van bedrijfs-kleding.nl.

19.5         In afwijking van de geldende algemene voorwaarden kunnen de producten die uitgeleverd zijn als een spoedorder niet geretourneerd worden.

19.6         Een spoedorder kan niet geannuleerd worden.

Deze voorwaarden zijn door klant gelezen en treden in werking zodra er sprake is van een spoedorder zoals omgeschreven in artikel 1.

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/bedrijfs-kleding.nl/public_html/includes/functions/sessions.php on line 216